Szukającsiebie

42 teksty – auto­rem jest Szu­kającsiebie.

Popsuliśmy się

My, co ślep­niemy od ciemności
pra­wie mar­twi uda­jemy, że żyjemy
Żywi­my się półprawdami
wiarą, że słońce jeszcze nie zgasło
kłam­stwa­mi, że kiedyś wyj­dziemy na ludzi
Po­gubi­liśmy części, ale nie zbiera­my na no­we
Im nas mniej, tym lepiej 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 listopada 2017, 00:06

Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na nieby­leja­kość. Trzy­maliśmy się idei, mar­twych słów, o których śmier­ci jeszcze nikt nie wie­dział. Widzieliśmy jak świat się kończy, a my ra­zem ze światem mar­nieje­my. Kiedyś kład­liśmy się przy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lutego 2017, 19:08

Nie mam ser­ca. To ten unaczy­niony mięsień, który po­dob­no jest naj­ważniej­szy w człowieku. Bo jak nie ma mięśnia to i życia nie ma, i miłości.
Nie mam miłości. To ta­kie ab­strak­cyjne pojęcie, które coś znaczy, ale tak do końca to nikt nie wie co bo prze­cież nie wszys­tko człowiek może objąć ro­zumem.
Nie mam ro­zumu. Stra­ciłam go przez miłość, która poz­ba­wiła mnie serca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 sierpnia 2016, 12:46

Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 czerwca 2016, 21:37

Zwa­riowała. Przyg­niotło ją życie swoim ciężarem i trzy­ma tak moc­no, że nie pot­ra­fi się pod­nieść. Nie wie gdzie jest, kim jest i po co żyje. Opuszka­mi palców szu­ka po omac­ku ja­kiegoś klucza, który poz­wo­liłby jej prze­dos­tać się na drugą stronę tej piep­rzo­nej ba­ryka­dy. Los ok­radł ją ze wszys­tkich zmysłów, a ona na­wet nie chce go gonić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2015, 21:45

Ogryzek

Og­ry­zek, ta­ki ni­by pros­ty, a jed­nak skomplikowany
Leży so­bie sa­mot­nie, na ta­cy zos­tał podany.
Czy ktoś te­raz og­ry­zek będzie chciał schrupać
Sko­ro jabłka już nie ma…zos­tał tyl­ko szkielet trupa
Va­nitas va­nita­tum dzi­siaj powiadam
I od­rodze­nie jabłka wszys­tkim za­powiadam
To nic, ze te­raz je­go resztki sa­mot­nie trwają
Jut­ro no­wy dzień przyj­dzie, ptaszki zaśpiewają. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 sierpnia 2015, 22:47

-Czym jest czas?- Zapytała...
-To coś w rodza­ju ko­lek­cji...Ta­kiej, która mieści krótkie chwi­le szczęścia prze­rywa­ne przez cier­pienie i lęk. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 grudnia 2014, 12:42

...Każda his­to­ria z dzieciństwa za­wiera ja­kieś ele­men­ty ma­gii, inaczej byłaby tyl­ko nudną pap­la­niną do­rosłych. Pieniądze, pra­ca, pieniądze? Ja tam na­dal wolę drugą stronę tęczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 listopada 2014, 19:22

Ka­zimierz Przerwa-Tetmajer
[Szu­kam cię...]

Szu­kam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem...

Pew­nie każdy zna, ale za­kochałam się os­tatnio ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 września 2014, 22:33

Czy­tając opo­wiada­nia o naj­gor­szej kaźni ja­kiej kiedy­kol­wiek ludzkość doświadczyła...
,,Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzyw­da człowieka. Nie ma praw­dy, która tę krzywdę po­mija. Nie ma dob­ra, które na nią pozwala.''
T.Borowski 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 września 2014, 20:24

Szukającsiebie

Szukającsiebie

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 listopada 2017, 10:25yestem sko­men­to­wał tek­st Popsuliśmy się

4 listopada 2017, 00:06Szukającsiebie do­dał no­wy tek­st Popsuliśmy się

17 lutego 2017, 22:53Szukającsiebie sko­men­to­wał tek­st Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na [...]

17 lutego 2017, 22:48MyArczi sko­men­to­wał tek­st Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na [...]

17 lutego 2017, 22:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na [...]

17 lutego 2017, 22:34Szukającsiebie sko­men­to­wał tek­st Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na [...]

17 lutego 2017, 22:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na [...]

17 lutego 2017, 22:32Szukającsiebie sko­men­to­wał tek­st Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na [...]

17 lutego 2017, 22:30Szukającsiebie sko­men­to­wał tek­st Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na [...]

17 lutego 2017, 22:28MyArczi sko­men­to­wał tek­st Kiedyś żyliśmy nadzieja­mi na [...]